logo
logo
 0989.06.66.99

Luật hợp tác xã sửa đổi 2012

Time 16.03.2017 03:04 | View 956

sửa đổi bổ sung một số điều trong luật hợp tác xã 2012

Luật số 23

Time 16.03.2017 02:58 | View 934

Điều lệ hợp tác xã

Time 16.03.2017 02:40 | View 4.140

Một số nội dung chính trong điều lệ hợp tác xã đã được đại hội thành viên thông qua ngày 01/01/2016. Điều lệ này dựa trên luật hợp tác xã 2012 đã được chính phủ phê duyệt.

1